Bylaug 125 års jubilæum - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Ellinge Bylaug fylder 125 år

Fredag den 13. marts 2009 er det 125 år siden at 46 af sognets mænd tiltrådte oprettelsen af Ellinge Bylaug ved et møde på Ellinge Skole.

Det originale referat:

Ved et Møde i Ellinge Skole den 13de Marts 1884, hvor 46 af Ellinge Sogns Mænd var tilstede, bliv det vedtaget, at Indtægterne af de arealer, der henligger i Sognet til Grusgrave, Sandgrave, som Byjord, eller som udlagt Vej til et offentligt vandingssted, herefter skulde tilflyde en Bykasse.
Stående, fra venstre:
Frede Hansen
Henrik Eriksen
Asger Johansen
Johannes Kildegård
Lars Pedersen
Peter Kristensen

Siddende, fra venstre:
Johannes Kristensen, Bækstrup
Hans Hansen ”Tegl”
        I dag tænker de fleste nok først på Træklipning og Kjørmesgilde, når Ellinge Bylaug kommer på tale. Og det er da også rigtigt, at det er bylauget som arrangerer både træklipning og Kjørmesgilde. Det er også sandt, at det er de mere synlige tegn på, at Ellinge har et bylaug.        
Men oprindeligt var bylauget en privat, social institution, som gav midler til lokale borgere, der var kommet i nød. Pengene kom fra salget af flere arealer, som grusgrave og byjord.        
I protokollen står der: ”Ved et Møde i Ellinge Skole den 13de Marts 1884, hvor 46 af Ellinge Sogns Mænd var tilstede, bliv det vedtaget, at Indtægterne af de arealer, der henligger i Sognet til Grusgrave, Sandgrave, som Byjord, eller som udlagt Vej til et offentligt vandingssted, herefter skulde tilflyde en Bykasse”.

Den første der er omtalt i forhandlingsprotokollen, som modtager af et beløb fra bykassen er Lars Hansens enke, Paarup, som får tildelt 12 kr. den 5. december 1900, ”paa grund af langvarig Sygdom”.
Den 28. marts 1903 tildeltes Hans Knud Hansens enke, Paarup, 8 kr. til ildebrændsel.
Der var også penge til kirken. I protokollen kan man læse, at bylauget den 26. marts 1905, med 11 stemmer for og 4 imod, besluttede at give 40 kr. til ”anskaffelse af Lamper til Ellinge Kirke”.
I årene efter har mange personer fået tildelt beløb. De fleste på grund af sygdom, eller i forbindelse med ulykkestilfælde.

I 1944 stoppede denne sociale støtte til nødlidende. I protokollen står der: ”Aar 1944 den 9 December afholdt Bestyrelse for Ellinge Sogns Bykasse Møde hos Gaardejer Niels Nielsen Ellinge. Det vedtoges ikke at udbetale nogen Bidrag, da Bestyrelsen ikke fandt at de smaa Midler som vi havde at raade over kunde faa nogen Virkning som Hjælp.


Ellinge Bylaug eksisterer stadig, men i en helt anden rolle, og ikke kun som arrangør af træklipning og Kjørmesgilde. Blandt andet har bylauget taget ansvar for opstilling og vedligeholdelse af de byporte, som er placeret ved indfaldsvejen til Ellinge – det er på Ferritslevvej, Pårupvej og Ellingevej.


Træklipning
Hvert år den sidste tirsdag i juni, kl. 18.00 mødes de mænd, der vil deltage i årets klipning af stævnetræet, som er et lindetræ. I bogen ”Træk af Ellinge sogns historie” – til dagligt omtalt som ”Ellingebogen”, skriver Erling Windeballe på side 100, at træet blev klippet første gang i 1950.
Første gang træet omtales i protokollen er den 14. december 1943, men hvor gammelt træet egentlig er, har jeg ikke kunnet få nøjagtigt oplyst.

Ved træklipningen er det er uskreven regel, at der ikke må anvendes motoriserede værktøjer til klipningen. Det vil sige – ikke nogen med en elektrisk hækkesaks, eller en automatisk lift, for at komme til toppen.

Så det sker med god, gammeldags hækkesaks, og stiger som trækkes ud, og rækker så højt, at man kan komme til at studse den øverste del af trækronen.

Halvvejs holder man en pause og får en pilsner, mens snakken går. Det handler for det meste om, at træet er blevet klippet lidt skævt, og en masse gode idéer til hvordan, det kan rettes op.
Derefter klippes resten af træet. Man får endnu en pilsner, og så går turen ellers til forsamlingshuset, hvor man kommer med sin medbragte madpakke, eller har bestilet smørrebrød hos værtinden.
Der kommer øl og snaps på bordet, og så går snakken.
Det er en hyggelig aften, hvor der bliver fortalt en masse historier, indgået en del aftaler, ordnet en del sager, spillet lidt kort – og ikke mindst, grinet en hel del.

Kjørmesgildet
I 1955 besluttede generalforsamlingen, at der fremover skulle afholdes generalforsamling én gang om året, mod tidligere kun hvert femte år. Ved samme generalforsamling kom der følgende frem: ”Der blev stillet Forslag om at der maattes tage Damer med Bykassegeneralforsamling, men dette blev stemt ned”.
Der var 23 mænd med ved dette møde i Ellinge Forsamlingshus.

Ved en senere træklipning tog kvinderne dog til genmæle.
Nogle mødte op og satte røde strømper i træet, til stor forargelse for nogle af mændene.
Desuden holdt Gerda Dalsgaard en tale, som jeg dog ikke har fået fat i endnu. Men det herlige foto af de rødstrømpede, rødhættede og rødtrøjede kvinder, har jeg fået lov at låne fra Lokalhistorisk Arkiv.
Damernes navne kender jeg desværre ikke, men det kan jo tænkes, at nogen nu, kunne hjælpe.

Ved generalforsamlingen den 9. marts 1945 blev det besluttet, at generalforsamlingen fremover skulle afholdes ”Ca. 1 Februar”.

Det må derfor være på det tidspunkt, at det egentlige ”Kjørmesgilde” blev indført, selvom det ikke står omtalt i protokollen.
Men derefter blev generalforsamlingen afholdt enten den 1. eller den 2. februar.

Lørdag den 2. februar 1974 er Kjørmesgildet omtalt første gang, og samme dag blev det besluttet, at gildet fremover skulle afholdes den første lørdag i februar, og sådan er det stadig.


Fredsstenen
Stenen er første gang omtalt i protokollen den 24. juni 1946.
Der står: ”Mandagen den 24 Juni 1946 afholdt Bykassen Ekstraordinær Generalforsamling for at bestemme hvor Fredsstenen skulde opsættes, da den Plads som blev vedtaget ved den ordinære Generalforsamling ikke synes at kunde bruges af Hensyn til Pladsens Størrelse. Det blev vedtaget at Stenen skulde rejses ved Flagstangen, derfor stemte 9. For en Plads ved Vejen stemte 6”.
Men desværre er den ordinære generalforsamling kun refereret således:
”Der afholdtes den 2 Februar 1946 Sammenkomst for Sognets Beboere, der var mødt ca. 30 Deltagere”.

Afsløringen
Fra protokollen: Tirsdagen den 26 September 1946 blev der paa den gamle Bystævne afsløret en Fredssten hvorpaa er indhugget følgende:

5 Maj 1945
Fredens Dag er atter vundet frem
Gud velsigne alle danske Hjem
Rejst af Ellinge Sogns Bylav.

Ja før vi naaede til denne Dag hvor Stenen kunde afsløres, gik der et stort Arbejde, og det var særlig at finde en Sten der kunde ejne sig dertil, og efter nogen søgen omkring i Nabosognene fandt vi en ved Gaardejer Jørgen Rasmussen Villumstrup, men da Vognmanden kom og saa hvor Stenen laa, erklærede han at den ikke kunde flyttes derfra da bunden var for blød, efter dette blev der da funden en i Hindemae Skov og ved henvendelse til Baron Juul Brochdorff Hindemae, overlod han os Stenen gratis hvorimod han ønskede at overbære Afsløringsfesten.
Nu skulde der tages Bestemmelse om hvor Stenen skulde rejses, og ved et Møde i Ellinge Forsamlingshus, blev  der vedtaget at Stenen skulde staa paa den gamle Bystævne, men ved et senere Møde blev der vedtaget at Stenen skulde staa paa Sportspladsen, men det viste sig at det siddende Sogneraad ikke ønskede Stenen der, og efter noget Utilfredshed blev Stenen sat paa den gamle Bystævne. Der blev ogsaa tilbudt en Plads til Stenen af Husejer Kristian Hansen (paa Bækken) over for det gamle smedehus, og var ogsaa en smuk Plads men overtogs ikke.
Ved Afsløringen talte Pastor Skovsted smukt over den Fredssten som nu er sat, og derefter fortalte Sognefoged Rs Hansen om hvordan Omgivelserne saa ud omkring Stævnen paa den Tid den blev brugt, dernæst talte Lærer Hemmingsen nærmest for Kongen, og til sidst foreslog Gaardejer Peder Christensen Paarupgaard at afsende et Telegram til Kongen i Anledning af hans 76 Aars Fødselsdag, og der blev vedtaget at sende følgende:
Ellinge Sogns Beboere samlet til Afsløring af Fredsstenen sender herved Deres Majestæt vor Hjertelige Lykønskning i Anledning af 76 Aars Dagen med Tak for Deres Indsats for Freden 5 Maj 1945.

Indhugningen
Fra protokollen: Indhugningen i Stenen er foretaget af Harald Nielsen fra Rolfsted boende ved Rolighedskroen, og de Mænd der arbejdede med at faa Stenen rejst var Johannes Christensen (Formand) Bækstrupgaard, Johannes Kildegaard, Sognefoged Rs Hansen, foruden disse nævnte fik vi hjælp af Sogneraadsformand Hans Hansen og Gaardejer Leo Ellegaard som var revisorer i Bykassen paa det tidspunkt.

Kongens tak
Hans Majestæt Kong Christian X, sendte senere et takkekort til ”Ellinge Sogns Beboere  c/o Sogneraadsformanden, Ellinge pr. Ullerslev.
På kortet står der: ”Modtag min hjertelige Tak  Christian X”.

Protokollen og dokumenterne
Jeg har fået lov til at den oprindelige protokol, som er påbegyndt i 1884, og som ikke kunne rumme mere i 1974, samt den nye protokol, som første gang referer fra lørdag den 1. februar 1975.
Desuden har jeg lånt alle de originale dokumenter, som blandt andet omfatter det første originale referat, fra det første møde, og som senere er blev afskrevet ind i protokollen.
Desuden takkekortet fra Christian X, og meget andet. Noget af det kan ses i denne artikel.

Det hele er ved at blive scannet og renskrevet, og vil senere blive tilgængeligt for alle.
Formen kender jeg ikke endnu, men det kunne tænkes, at det hele vil kunne læses fra en CD eller DVD.

Jubilæumsfest
Der blev ikke holdt nogen fest i forbindelse med bylaugets 50 års jubilæum i 1934.
Men der var stor fest da bylauget fyldte 100 år i 1984.
Der var fest i Ellinge Forsamlingshus lørdag den 10. marts 1984, og invitation var blevet postomdelt til alle husstande indenfor sognets grænser.

Programmet var:
1. Velkomst og orientering om foreningens virke gennem 100 år, ved formanden
2. Fremvisning af Ellingefilmene, som er optaget på video af Østfyns Radiolager.
3. Fællesspisning af medbragt mad.
4. Dans til kl. 1.30.

Der var mødt 85 op til dette arrangemnen, og bestyrelsen havde været spændt på hvordan det ville gå, da det jo var første gang foreningen bød til fest med damer.

Men bestyrelsen var meget tilfredse, både med fremmødet, og med stemningen. Som der står i protokollen: ”Festen gik over al forventning, folk var i godt humør, og dansen gik lige til det sidste”.

Der er ikke planlagt nogen fest i forbindelse med bylaugets 125 års jubilæum, men der er forlydende om, at bestyrelsen alligevel vil markere begivnheden, bare på et senere tidspunkt i 2009.
      www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold