Kullerup Forsamlingshus Byggeprojekt - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Kullerup Forsamlingshus får kr. 170.000

Læs mere om Landdistrikter
- klik her.
Læs mere om LAG Nyborg - klik her.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne og Den Europæiske Fiskerifond


Efter et afslag på den første ansøgning, på grund af at der var for mange som havde ansøgt, har Kullerup Forsamlingshus nu fået tilsagn om 170.000 kr. fra LAG.

LAG (Lokal AktionsGruppe Nyborg) er en del af EU’s Landdistriktsprogram, der som overordnet vision har, at der ”bliver iværksat nytænkende, visionære og bæredygtige projekter, som på mærkbar vis forbedrer levevilkårene og bosætningen, styrker de lokale fællesskaber, samt stimulerer erhvervsudviklingen i landområderne”.

I ansøgningen til LAG skriver Kullerup Forsamlingshus, at pengene skal benyttes til udskiftning af varmeanlæg, og modernisering af depotrum.

Der er allerede inden ansøgningen blev skrevet første gang blevet indhentet tilbud fra de leverandører og håndværkere, som skal foretage arbejdet. Der udover skal forsamlingshuset selv lægge frivillig arbejdskraft til en del af opgaver, som skal løses.

Formanden for Kullerup Forsamlingshus, Bent Hansen fortæller, at bestyrelsen er meget glade for den økonomiske håndsrækning, hvortil forsamlingshuset selv skal lægge lige så mange penge oveni.
- Nu skal vi i gang med at planlægge detaljerne, så arbejdet kan foregå uden at genere de aktiviteter, som ellers er planlagt, slutter Bent Hansen.       
2010-11-07

Fra ansøgningen:
Formålet med projektet

Kullerup Forsamlingshus er - bortset fra kirken - det eneste lokale mødested med flere faste aktiviteter.
Det er blandt andet:
- Juletræ for børn,
- Fællesspisning med foredrag,
- Fastelavnsfest for børn arrangeret af menighedsrådet,
- Demonstration med blomster omkring Påske,
- Sct.Hansfest,
- Høstfest,
- Demonstration med blomsteromkring advent.
Desuden nye aktiviteter i samarbejde med Menighedsrådet og Landsbyrådet.
Det eksisterende varmeanlæg er efter 40 års tjeneste udtjent og har et uforholdsmæssigt stort energiforbrug.  Desuden er der stor risiko for at aktiviteter må aflyses på grund af kolde lokaler, eller direkte frostskader, da driftsikkerheden på det gamle varmeanlæg ikke er ret stor.
Depotrummet dækker ikke længere det behov, som brugerne af forsamlingshuset har. Blandt andet har musene nem afgang til depotrummet via det gamle gulv.
For fortsat at kunne eksistere som lokalt samlingssted, er det nødvendigt at udskifte det eksistrende varmeanlæg med et mere energi- og miljøvenligt, samt at modernisere depotrummet.
      
Baggrunden for projektet, projektes relevans og målgruppe

Baggrund
Kullerup Forsamlingshus kunne den 6. juni 2009 fejre sit 100 års jubilæum.
På festdagen var der arrangeret udstilling med plancer som viste husets udvikling gennem de 100 år. Danehofgarden trak op, og underholdt, og om aftenen var der fest, hvor skuespilleren Bjarne Henriksen causerede over de mange begivenheder, som kan læses direkte fra forsamlingshusets protokol.
        
Disse mange aktiviteter vil ikke kunne fortsætte, dersom Kullerup Forsamlinghus ikke får et nyt varmeanlæg.
Det gamle varmeanlæg har eksisteret i 40 år, og er ikke bare udtjent, men også urimeligt dyrt, og absolut  ikke hverken egergi- eller miljøvenligt.
        
Desuden lever det gamle depotrum ikke længere op til nutidens krav til kvalitet, når det drejer sig om at få nødvendige ting til husets drift opbevaret.

Projektets relevans
Da Kullerup Forsamlingshus spiller en central rolle i lokalområdet – huset er, bortset fra kirken, det eneste lokale mødested – og mange lokale aktiviteter tager deres udgangspunkt i forsamlingshuset.
Derfor er det meget relevant at sikre husets overlevelse, og dermed relevant at få de nødvendige installationer ført ajour.
Da det nuværende varmeanlæg desuden er meget utidssvarende og abslout ikke miljøvenligt, er hele projektet, efter vores mening, meget relevant at få sat i gang hurtigst muligt.

Målgruppe
Den direkte målgruppe er borgere i alle aldre i og omkring Kullerup. Men derudover er der de mange mennesker, som har en nuværende eller tidligere tilknytning til Kullerup, og derfor gentagne gange kommer tilbage, og lejer forsamlingshuset til barnedåb, konfirmation, bryllup og mange andre private arrangementer.

Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter

Projektet begynder med at frivillige, i samarbejde med Ellinge Smedie A/S nedriver det udtjente varmeanlæg og nedtager samtlige radiatorer.
Sideløbende bliver de nødvendige installationer – kloak og el – kontrolleret og sikret, så opstillingen af det nye varmeanlæg kan foregå sikkert.
Samtidig bliver depotrummet gjort klar til en omfattende renovering og sikring mod mus. Herefter er det nødvendigt at slibe og lakere gulvene, da de gamle varmerør ligger tæt på gulvet.
        
Det nye varmeanlæg bliver opstillet, og de nødvendige tilslutninger foretaget at autoriserede leverandører.
Herefter følger:
- Opsætning af fliser på gulv og vægge i depotrummet,
- Nye plader på loftet og nye reoler – frivillig arbejdskraft.
- Støbning af gulv i fyrrum,
- Opsætning af nye vægge til afskærmning af fyret, som indtil nu står ude i gangen – frivillig arbejdskraft,
- Maling alle de steder, hvor projektet har været i gang – frivillig arbejdskraft.
        
Rekruttering af frivillig arbejdskraft sker ved omdeling af tilmeldingssedler i sognet.
De frivillige arbejdsopgaver bliver gennemført under supervision af faglig ekspertise.

Projektets formidling

Allerede når der foreligger en positiv respons på denne ansøgning, bliver der sat en omtale på Ellinge’s hjemmeside www.ellinge.dk, som på månedsbasis læses af mere end 1.500 besøgende, fra lokalområdet.
Desuden går der en pressemeddelelse til Fyns Stiftstidende og Lokalavisen Nyborg.

Undervejs i projektet vil der komme omtale af aktiviterne med billeder på Ellinge’s hjemmeside, og en total beskrivelse af projektet vil bliver lagt dér, under siden ”Lokalhistorie”.

Projektets afslutning vil blive markeret med en lille højtidelighed, hvor den lokale presse bliver inviteret.

Bent Hansen har leveret de følgende fotos.
Det gamle fyr, som snart skal erstattes med et nyt.
Salen og scenen, inden vi gik i gang med at rive det hele fra hinanden.
Det gamle depotrum.

Opslaget som fortæller, at projektet er støttet med LAG-midler.
Spindelvæv over det gamle loft.
Radiatorerne er taget ned.
Det gamle fyr er fjernet.
Under gulvet fandt vi de gamle kranse fra husets rejsegilde.
Kransene kommer tilbage, inden gulvet igen bliver lagt.
Klavs Schwartz er ved at gøre klar til at støbe gulv.

Michael fra Ellinge Smedie A/S fanget i en lidt pinlig situation - på damernes toilet.

De følgende billeder er monteret på hjemmesiden den 19. oktober 2011.


Kullerup Forsamlingshus viste frem
Efter den store omgang Kullerup Forsamlings-hus har været igennem, var der i går åbent hus, så alle kunne komme og se hvordan det tager sig ud - og flot er det blevet. Det er så lyst i den store sal, at den ligefrem virker større, end den egentlig er.       
Gæsterne var da også benovede, og en tilfreds formand viste stolt frem i det renoverede depotrum, ved det nye fyr og ikke mindst den store sal, hvor gæster blev fint beværtet.


Tlf.:  +45 4054 2891
E-mail:  verner@ellinge.dk

www.ellinge.dk
Pårupvej 61, Ellinge
5540 Ullerslev
+45 4054 2891
verner@ellinge.dk

www.ellinge.dk
Pårupvej 61, Ellinge
5540 Ullerslev
Tilbage til indhold